PERSONDATAPOLITIK FOR ADVOKATERNE GRAVEN NIELSEN & KOKKENBORG A/S

Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S, CVR.nr. 17263838, Jernbanegade 37, 6870 Ølgod, tlf. nr. 75 24 46 00, post@advopartner.dk, www.advopartner.dk.

Hos Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S prioriterer vi beskyttelse af persondata højt. Derfor har vi vedtaget en persondatapolitik, som er under løbende udvikling. Gennem persondatapolitikken forsøger vi at skabe de bedste og sikreste rammer i vores firma for at beskytte de persondata, som vi indhenter eller modtager fra vores klienter eller fra tredjemand.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvorigennem disse forpligter sig til at overholde persondataforordningens bestemmelser (GDPR).

Vi behandler og opbevarer ikke-følsomme personoplysninger med hjemmel i forordningens Art. 6 (1) C og D. Følsomme oplysninger behandles og opbevares i h.t. forordningens Art. 9 (2) F.

  

1. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig, og hvad bliver oplysningerne brugt til?

Vi behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for at håndtere den sag, som vi skal behandle for dig, eller for at kunne opfylde lovgivningen. Vores medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, de har fået kendskab til under deres arbejde i Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S.

Vi indsamler oplysninger fra og om dig som klient; disse oplysninger vil oftest være ikke-følsomme oplysninger. Vi bruger disse oplysninger til at varetage dine klientinteresser hos os. I det omfang, det er nødvendigt for at varetage dine interesser, vil vi videregive dine oplysninger til tredjemand. Det kan f.eks. være i forbindelse med indgivelse af stævning, aftaleindgåelse m.v.

Hvis du er part i en sag, som vi behandler på vores kontor, vil vi ofte modtage eller indsamle visse begrænsede oplysninger om dig. Det vil i de fleste tilfælde alene dreje sig om identifikations- og kontaktoplysninger, så som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato - i visse tilfælde også personnummer.

Du er altid både som klient og part velkommen til at kontakte os for at få oplyst præcist hvilke oplysninger, vi opbevarer om dig. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen og i visse tilfælde også af andre personers privatlivsbeskyttelse.

Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores hjemmeside.

  

2. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer ovennævnte under punkt 1 nævnte oplysninger i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til vores rådgiveransvar. Oplysninger, som er modtaget i en sagskategori, der foreskriver en kortere opbevaringsperiode, vil blive slettet i overensstemmelse hermed.

  

3. Ret til at få slettet eller rettet dine oplysninger:

Hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen eller anden hjemmel. Hvis vi har videregivet forkerte oplysninger til andre, vil vi naturligvis også sørge for at rette fejlen hér.

I nogle situationer har du desuden ret til at få slettet de oplysninger, der behandles, inden det tidspunkt hvor oplysningerne alligevel vil blive slettet ifølge de fastlagte almindelige sletteprocedurer, jfr. punkt 2.

  

4. Begrænsning af behandling af oplysninger:

Bestrider du korrektheden af de oplysninger, vi har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter persondatabeskyttelsesforordningens Art. 21, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af disse oplysninger, sådan at vi alene opbevarer disse. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Hvis det viser sig, at betingelserne for at få slettet eller rettet dine personoplysninger er opfyldte, gennemfører vi sletningen eller rettelsen så hurtigt som muligt.

  

5. Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet):

Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, som du har leveret til os, udleveret i elektronisk format.

  

6. Klage over vores behandling af oplysninger:

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til os ved skriftligt at henvende dig til os på postadressen Jernbanegade 37, 6870 Ølgod, eller mailadressen post@advopartner.dk. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, mailadresse dt@datatilsynet.dk.