Forretningsbetingelser

Advokatfirmaet er etableret på hovedadressen Jernbanegade 37, 6870 Ølgod. 

Vi kan kontaktes på tlf. +45 75 24 46 00 eller +45 75 45 70 66. Endvidere kan e-mailadressen post@advopartner.dk benyttes.

Vores CVR-nr. er 17 26 38 38.

Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S og Advokaterne Graven Nielsen, Schmitz & Partnere A/S er organiseret som et advokataktieselskab.

Advokaterne i firmaet er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Herudover er advokatfirmaet medlem af Danske Advokater.

Alle advokater hos Graven Nielsen & Kokkenborg og Graven Nielsen, Schmitz & Partnere A/S er efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling Forsikring via Dahlberg Solicitor’s Risk Insurance under police nr. VAS1200035. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af firmaet uanset, hvor advokatvirksomheden udøves og med en årlig dækningssum for hver advokat på 2.500.000 kr.

Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S og Advokaterne Graven Nielsen, Schmitz & Partnere A/S samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som firmaet har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S og Advokaterne Graven Nielsen, Schmitz & Partnere A/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klageinstans: Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Advokatnævnets adresse er Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. nr. 33 96 97 98, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Telefontid: mandag-fredag kl. 9.30 til 12.30.

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver opgave, som klienten beder advokatfirmaet om at bistå med løsning af.

Opgavens modtagelse:
Ved modtagelse af enhver sag fremsendes en ordrebekræftelse indeholdende bistandens omfang, grundlaget for salæret og andre relevante forhold.

Udførelse af opgaven:
Advokatfirmaet forpligter sig overfor klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler.

Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S og Advokaterne Graven Nielsen, Schmitz & Partnere A/S opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Salær:
Advokatfirmaet fastsætter salæret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder forbrugt tid, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af den leverede ydelse, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, og det opnåede resultat. Faste tilbud er kun gældende, hvis disse er afgivet skriftligt. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, afgifter, større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af klienten udover honoraret.

Normalt faktureres en sag, når denne afsluttes. Der kan under hensyntagen til sagens karakter kræves forudbetalt salær eller acontosalær under sagens forløb.

Betalingsbetingelserne er netto otte dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

For private klienter vil der i et vist omfang være mulighed for at søge offentlig retshjælp, fri proces eller anden form for beskikkelse eller retshjælpsdækning, der helt eller delvist kan medgå til at dække omkostningerne ved sagens førelse.


Fortrolighed:
Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle ansatte hos Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S og Advokaterne Graven Nielsen, Schmitz & Partnere A/S er pålagt streng tavshedspligt.

Afslutning af opgaven:
Som alt overvejende hovedregel gennemføres opgaven, indtil den naturligt afsluttes, eller indtil klienten beder om en afslutning af sagen. Advokatfirmaet forbeholder sig ret til at udtræde af sagen, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvar for sagsbehandlingen, eller hvis det skønnes at være i klientens interesse, at vi ophører med at yde bistand. Klienten vil i givet fald straks blive orienteret.

Ansvar og forsikringsdækning:
Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S og Advokaterne Graven Nielsen, Schmitz & Partnere A/S er ansvarlig for ydet bistand overfor klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret i anerkendt forsikringsselskab.

Ansvaret i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomisk konsekvenstab, driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Lovvalg og værneting:
Enhver tvist mellem klienten og Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S og Advokaterne Graven Nielsen, Schmitz & Partnere A/S skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved retten i Esbjerg som første retsinstans.

Begrænset dækning efter indskydergarantireglerne

Loven om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, en klient har stående i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, klienten selv sætter i banken.

Hvis en bank går konkurs eller kommer under rekonstruktionsbehandling, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 euro, som indskyderne har stående i banken.

At der nu gælder samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, betyder, at vores klienter i givet fald – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 euro.

Hvis vores klienter både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan de kun få dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10.000.000 euro.

Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S og Advokaterne Graven Nielsen, Schmitz & Partnere A/S har samleklientbankkonto i Sydbank A/S, og med mindre andet er aftalt eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i Sydbank A/S.